• Агроінфо
  • Агропомічник
  • Технологічна необхідність та переваги застосування гранульованого меліоранту Атрігран

Технологічна необхідність та переваги застосування гранульованого меліоранту Атрігран

Більшість господарств України в останнє застосовували меліоранти ще 25 - 30 років тому. Відсутність застосування меліорантів раніше обумовлювалась економічними факторами. Станом на сьогодні, більшість агровиробників недооцінюють наскільки важливим для сільськогосподарських культур у полі є кальцій. Окрім цього, застосування меліорантів для ефективного контролю ґрунтового середовища (рН) сприяє максимізації використання елементів живлення з внесених добрив та збільшення загального прибутку з кожного гектару.

Для повноцінного росту та розвитку, формування високого врожаю, польовим культурам протягом періоду вегетації потрібна певна кількість елементів живлення у доступних формах для кожного виду (навіть сорту чи гібриду). До таких елементів живлення відносяться макроелементи (N, P, K), мезоелементи (S, Ca, Mg), мікроелементи (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo, Co), субмікроелементи (Ni, F, Si). І одним з найбільш важливих та незамінних є кальцій, вміст якого в рослинах коливається від 1 до 3% від загальної сухої маси рослини (товарна та нетоварна частина врожаю) залежно від культури.

До недавнього часу вважалося, що вміст кальцію у чорноземних ґрунтах є більш ніж достатнім для забезпечення рослин на цей важливий елемент, але дотепер ситуація змінилась. Так, згідно власних обстежень ґрунтів, проведених спеціалістами компанії Ерідон у 2017-2018 році була виявлена тенденція значного зменшення вмісту кальцію. Слід відмітити, що Са у ґрунтах гумусово-акумулятивного типу (чорноземи) є основою ґрунтового вбирного поглинального комплексу (ҐВПК), наявність якого і зумовлювала у даних ґрунтах оптимальних для більшості рослин повітряного, температурного, водного та поживного режимів.

Багато з агровиробників щороку стикається на своїх полях з таким негативним явищем, як ґрунтова кірка, яка фізично блокує доступ до кореневої системи повітря та вологи. Це є одним з негативних наслідків збіднення ґрунтів на кальцій. Іншою проблемою є наявність на виробничих посівах проблемних ділянок, де рослини погано ростуть і розвиваються, більше підпадають під негативний вплив фітопатогенів протягом періоду вегетації. В даному випадку основною причиною цього є розлади у фізіології рослин, які також пов’язані з недостатнім забезпеченням кальцієм рослин.

Одна з основних функції, яку відіграє кальцій у рослинному організмі – це утворення водонерозчинної сполуки кальцій-пектату, який виступає як «будівельний матеріал» для створення клітинних мембран та за браку якого клітинні стінки формуються тонкими, або не формуються зовсім. Останній варіант дуже часто зустрічається у полях у вигляді спотворених рослин. Високої продуктивності від таких рослин отримати не вдається, а це – недоотриманий прибуток на кожний гектар.

Ще однією проблемою, яка пов’язана з нестачею кальцію, є надмірна кислотність ґрунту. Наприклад, згідно діаграми такий важливий та найбільш дорогий у складі мінеральних добрив елемент, як фосфор при рН нижче 6,0 значно зменшує свою доступність для рослин. Тому, за слабо-кислої та кислої реакції ґрунтового розчину, фосфор, як елемент живлення, у складі іонів HPO42- та H2PO4- дійсно стає більш рухомим та здатний за вегетацію навіть промиватись у нижні горизонти ґрунту (>30 см) і його доступність для рослин буде не більше 10-15% від внесеної кількості.

Звідки береться кислота у ґрунті?
Кінцевою формою трансформації азоту в ґрунті є нітрат-іон (NO3-). Так, за використання карбаміду у ґрунт 100% амідної форми азоту перетворюється у амонійну форму. Ця реакція відбувається за каталітичної дії ґрунтового ферменту мікробіологічного походження (уреаза), температури 26 ºС та обов’язкової наявності ґрунтової вологи. В результаті реакції з кожного мг-екв амідної форми азоту у ґрунтовий розчин вивільняється 2 іону водню (H+). Аналогічно за трансформації амонійної форми азоту (NH4+) у нітратну форму (NO3-) також вивільняється іони водню, які мають безпосередній вплив на підкислення ґрунтового розчину та поступову заміну у складі ҐВПК іонів Ca2+ та Mg2+ на H+. Цей процес призводить до порушення зв’язків між мінеральною та органічною частинами ґрунту, руйнування ґрунтової структури із всіма негативними наслідками для родючості ґрунту.
Крім того, сама по собі коренева система рослин, протягом періоду вегетації здатна виділяти у ґрунтовий розчин органічні кислоти, що теж значно впливає на кислотність ґрунтового розчину.

Вирішенням перелічених вище проблем є щорічне застосування кальцій вмісних продуктів (добрив або меліорантів) перед посівом культури.
На даний момент на ринку України присутні до 20 марок технологічних та нетехнологічних продуктів для меліорації кислих ґрунтів. До першої групи відносяться гранульовані продукти, до другої – порошки та відходи промисловості.

З нетехнологічних продуктів на ринку виділяються дефекат та подрібнений вапняк, з технологічних продуктів – серед десятка найменувань з точку зору ефективності та швидкості дії слід виділити продукт Атрігран, виробництва фінського концерну NordKalk.

За рахунок ультра дрібного помолу (100 nm), вихідної сировини (вапняки та доломітові поклади юрського періоду) та наявності у складі органічної речовини, Атрігран за швидкістю взяємодії з ґрунтом в середньому у 4 рази швидший, порівняно з конкурентними продуктами. 200 кг Атрігран, ретельно перемішаного з верхнім 0-20 см шаром ґрунту гарантовано збільшує рНKCl на 0,1-0,15 залежно від гранулометричного складу ґрунту. Наявність органічної складової у складі Атрігран сприяє бурхливому збільшенню кількості ґрунтових мікроорганізмів у ґрунті, які відіграють роль зв’язуючого ланцюга між ґрунтовим середовищем та хімічними речовинами.

Крім карбонату кальцію (CaCO3 – 98,6%) у складі Атрігран міститься карбонат магнію (MgCO3 – 1,4%), який на відміну від сульфату магнію (MgSO4), впливає не тільки на синтез нових хлорофілових клітин, а також на процес транспорту вуглеводів, які утворились в процесі фотосинтезу, до кореневої системи забезпечуючи їх ріст та розвиток. Основні переваги застосування Атрігран над нетехнологічними меліорантами наведені у Таблиці 1. 

Табл. 1. Основні переваги меліоранту Атрігран над дефекатом
Показник Дефекат Атрігран
Вміст кальцію (у вигляді CaCO3) мах - 70% 98,6%
Фізичний стан порошок гранули, вирівняні за розмірами
Необхідність закупівлі дорогої техніки для внесення так ні (внесення відбувається за допомогою традиційних начіпних або причіпних розкидачів)
Наявність включень: ґрунт, насіння бур'янів, нематоди присутні: до 30% від об’єму (сума) відсутні
Мінімальна кількість, яку можливо внести за 1 внесення 5-10 т, залежно від агрегату 50 кг
Рівномірність внесення нерівномірно дуже рівномірно
Рівень витрат на 1 га на внесення: пальне, амортизація техніки, оплата праці дуже високий низький
Можливість внесення перед посівом під культивацію та у міжряддя багаторічних культур неможливо фізичний стан меліоранту (гранула) дозволяє проводити внесення
Швидкість взаємодії з ґрунтовим вбирним поглинальним комплексом (ҐВПК) 1 4

 

Як видно з таблиці, при застосуванні дефекату може виникати велика кількість проблем з агротехнологією, тоді як при застосуванні гранульованого меліоранту Атрігран ці проблеми відсутні, а його ефективність знаходиться на високому рівні, що робить цей продукт невід’ємним у сучасних технологіях вирощування сільськогосподарських культур.


Менеджер з розвитку продуктів для мінерального живлення рослин
СУВОРОВ Микита Олексійович | 
(050)-410-16-14

Де придбати?

26 ms. PHP memory: 2097152 (538768)