Версар, КЕ

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Пшениця озима Пшениця озимаЖужелиця хлібна (хлібний турун), Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, ТрипсиОбприскування рослин у період вегетації0,7 л/га
Ріпак озимий Ріпак озимийБлішки хрестоцвіті, Квіткоїд ріпаковий, Трач ріпаковийОбприскування рослин у період вегетації0,6 л/га
Соя СояВогнівка акацієва, Совки листогризучі, Соєва плодожерка, ТрипсиОбприскування рослин у період вегетації0,5-0,75 л/га
Ячмінь ярий Ячмінь ярийЖужелиця хлібна (хлібний турун), Клоп шкідлива черепашка, П'явиці, Попелиці, ТрипсиОбприскування рослин у період вегетації0,7 л/га
Ріпак ярий Ріпак ярийБлішки хрестоцвіті, Квіткоїд ріпаковий, Трач ріпаковийОбприскування рослин у період вегетації0,6 л/га
Цукровий буряк Цукровий бурякДовгоносик звичайний буряковий, Довгоносик сірий буряковий, ЩитоноскиОбприскування рослин у період вегетації1,0 л/га
Яблуня ЯблуняКліщі, Листовійки, Міль мінуюча, Плодожерки, ПопелиціОбприскування рослин у період вегетації1,0 л/га
Картопля КартопляКолорадський жукОбприскування 0,75 л/га
Виноград ВиноградЛистовійкиОбприскування рослин у період вегетації0,75 л/га
Капуста білокачанна Капуста білокачаннаБілан, Блішки хрестоцвіті, Міль капустяна, Попелиці, Совка капустянаОбприскування 0,45-0,75 л/га
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Інсектициди
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Хлорпірифос: 400 г/л
Циперметрин: 40 г/л
Препаративна форма
Концентрат емульсії
Хімічна група
Піретроїди
Фосфорорганічні сполуки

Опис продукту

Версар 40%, КЕ - високоефективний двокомпонентний iнсектицид контактно-кишкової дiї проти комплексу шкiдникiв для широкого спектру культур.

Механізм дії

Версар має наступнi механiзми дiї: кишковий, контактний та фумiгантний.
Хлорпiрифос в органiзмi шкiдникiв блокує холiнестеразу, що вiдiграє важливу роль у передачi нервового iмпульсу. Циперметрин дiє на нервову систему шкiдникiв, порушуючи проникнiсть клiтинних мембран та блокуючи натрiєвi канали. Поєднання хлорпiрифосу та циперметрину є синергiчним у зв’язку з їх дiєю на рiзнi етапи передачi нервового iмпульсу.

Головні переваги

  • cинергiчна дiя двох дiючих речовин iз рiзних хiмiчних груп
  • широкий спектр цiльових об’єктiв
  • швидка нокаутуюча дiя на шкiдники
  • довготривалий захист
  • висока селективнiсть до культур

Особливості застосування

Рекомендується обприскувати зерновi культури та картоплю у перiод вегетацiї, яблуневi сади — до та пiсля цвiтiння.
Обприскувати не в дощову погоду та не у жаркий час, швидкiсть вiтру не має перевищувати 3-4 м/с; обов’язкова вимога — забезпечення суцiльного покриття площi та рясне змочування рослин пiд час внесення.

Ефективність

Версар знищує комплекс сисних та гризучих шкiдникiв на усiх стадiях їх розвитку. Чутливi до препарату попелицi, клiщi, трипси, моль, п’явицi та iн. Загибель iмаго та личинок шкiдникiв наступає протягом 48 годин пiсля обробки. Версар не фiтотоксичний до культур, на яких рекомендований до застосування.

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT та розмiр крапель 350-480 МОД μm для польових культур та форсунки для садових обприскувачiв ID, IDK, ITR, TR з розмiром крапель 125-450 МОД μm для садiв.

Сумісність

Версар сумiсний iз бiльшiстю пестицидiв та рiдких добрив. Але у кожному окремому випадку необхiдно попередньо оцiнити сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi.

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (624384)