Рутер, РК

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Пшениця озима Пшениця озимаВосени — iз появою 12 листкiв до початку фази осiннього кущiння (BBCH 11-20), навеснi — вiд початку вiдновлення вегетацiї до початку цвiтiння (ВВСН 21-61). 1,0 л/га3
Ріпак озимий Ріпак озимийВосени — починаючи iз фази 3-х листкiв (BBCH 13), навеснi — вiд початку вiдновлення вегетацiї до початку бутонiзацiї (ВВСН 18-59).1,0 л/га3
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Регулятори росту
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Калій: 5%
Активний фiльтрат GA 142:
Фосфор: 13%
Препаративна форма
Рідкий концентрат
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Рутер, РК активiзує рiст i розвиток кореневої системи, а також поглинання i засвоєння елементiв мiнерального живлення з ґрунту. Головним складником бiостимулянта є бiологiчно активний фiльтрат з водоростей Ascophyllum nodosum, виготовлених на основi технологiї Physio Activator® Technology.

Продукт додатково збагачений легкозасвоюваним фосфором i калiєм, важливих не лише для росту i розвитку кореневої системи, але й для успiшної перезимiвлi та закладання майбутньої продуктивностi. Physio Activator® Technology — технологiя активiзацiї фiзiологiчних процесiв; це унiкальна i запатентована технологiя, розроблена пiдроздiлом компанiї «UPL» — Ґоемар у Францiї. Водоростi Ascophyllum nodosum — це надзвичайно багате джерело активних бiологiчних речовин: олiгосахаридiв, амiнокислот, бетаїнiв, вiтамiнiв та фiтогормонiв.

Головні переваги

 • активізує ріст та розвиток кореневої системи
 • забезпечує успішну перезимівлю озимих культур
 • полiпшує рiст бiчних корiнцiв у озимого рiпаку
 • активiзує осiннє та весняне кущiння пшеницi
 • швидший стартовий рiст у початковi фази росту
 • сприяє утриманню високопродуктивних рослин у кiнцi вегетацiї

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm

Механізм дії

 • Активiзує взаємозв’язки мiнерального живлення: перевiрений вплив на активнiсть деяких ключових ферментiв;
 • Полiпшує фосфорне живлення, засвоєння фосфору з ґрунтово-вбiрного комплексу i добрив;
 • Стимулює енергiю росту кореневої системи;
 • Полiпшує водний баланс рослин;
 • Забезпечує успiшну перезимiвлю завдяки накопиченню цукрiв.

Сумісність

Рутер може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синергiчний ефект спостерiгається при поєднаннi препарату з фунгiцидами та iнсектицидами. Перед застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням потрiбно обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi в с.-г. культур. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, що мiстять оливи, мiдь (Cu) i сiрку (S) та їх похiднi, а також iз препаратами, до складу яких входять фiтогормони: ауксини, цитокiнiни, гiберелiни, етилен тощо.

Рекомендована норма витрати робочого розчину

200-300 л/га

Де придбати?

6 ms. PHP memory: 2097152 (597752)