Аппетайзер 27,5%, ВР

Застосування препарату
Об’єкт захистуШкодочинний об’єктФаза внесенняНорма витрати препаратуКратність обробокТермін очікування до збору врожаю, діб
Кукурудза КукурудзаВiд фази 4-го до 8-го листка (ВВСН 14-18)0,5 л/га2
Пшениця озима Пшениця озимаВосени — iз появою 12 листкiв до початку фази осiннього кущiння (BBCH 11-14). Навеснi — вiд фази кiнець весняного кущiння до утворення прапорцевого листка (ВВСН 29-37), вiд початку утворення прапорцевого листка до повного колосiння (ВВСН 39-59).0,5 л/га3
Ріпак озимий Ріпак озимийВiд фази 7-8 листкiв до фази бутонiзацiї0,5 л/га3
Сорго СоргоВiд фази 4-5 листкiв до початку цвiтiння0,5 л/га3
Характеристики препарату
Група ЗЗР
Регулятори росту
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Марганець: 1%
Цинк: 1%
Активний фiльтрат GA 142:
Препаративна форма
Водний розчин
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Аппетайзер 27,5%, ВР - Біостимулятор, який поліпшує засвоєння рослинних макро- та мікроелементивів із ґрунтового розчину та добрив, стимулює фотосинтезуючу активність рослин та їх ростові процеси, сприяє накопиченню наземної вегетативної маси рослин, підвищує врожайність культур та поліпшує якісні параметри врожаю. 

Склад

До складу Аппетайзера входять суміш мікроелементів Марганцю (Mg) і Цинку (Zn) та активний фільтрат GA 142 з морських
водоростей Ascophyllum nodosum.

Компоненти фізіологічно активного фільтрату GA 142:

 • Бетаїни – запобігають деградації хлорофілових зерен, посилюють інтенсивність фотосинтезу
 • Брассіностероїди – стимулювання імунної системи росли

Фітогормони:

 • Ауксини – посилення розвитку кореневої системи

 • Цитокініни – посилення росту вегетативної маси

Полісахариди:

 • Фукоідан – посилюють харчову цінність товарної частини врожаю, безпосередньо впливають поліпшення якісних показників врожаю
 • Ламінарин – посилення опірності рослин щодо мікробного зараження

Ефективність

 • Полiпшення мiнерального живлення за рахунок збiльшення поглинання, засвоєння та виносу головних елементiв мiнерального живлення (NPK), мезоелементiв (Mg, Ca, S) та мiкроелементiв (Zn, Mn, Fe, Cu, B, Mo) завдяки активiзацiї ферментiв, що вiдповiдають за полiпшення мiнерального живлення;
 • Активiзацiя фотосинтетичної активностi завдяки збiльшенню вмiсту хлорофiлу в листках, а також пролонгування часу його активної роботи;
 • Збiльшення бiомаси, як результат оптимiзацiї мiнерального живлення рослин i полiпшення процесу фотосинтезу;
 • Стимуляцiя усiх процесiв, що пов’язанi з потенцiалом продуктивностi: закладання колоса, кущiння, цвiтiння та виповнення зерен.

Головні переваги

 • посилює фотосинтетичну активність рослин
 • стимулює рiст та розвиток рослин
 • збiльшує врожайнiсть та якiсть продукцiї
 • унiкальна запатентована технологiя виробництва
 • ексклюзивний високоефективний препарат

Технічні рекомендації

Для забезпечення якiсного внесення препарату та його високої ефективностi рекомендується використовувати двоплощиннi форсунки IDTA, IDKT з розмiром крапель 350-480 МОД μm

Сумісність

Аппетайзер® може застосовуватись у сумiшах з пестицидами та агрохiмiкатами. Максимальний синергiчний ефект спостерiгається при поєднаннi Аппетайзеру® з фунгiцидами та iнсектицидами.

Перед застосуванням уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням слiд обов’язково провести тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi у с.-г. культур. Не рекомендується застосування препарату з гербiцидами на основi сульфонiлсечовин, бромоксинiлу та дикамби до 3-го листка в кукурудзи. Не застосовувати в бакових сумiшах з препаратами, що мiстять цитокiнiни, оскiльки вони можуть вплинути на фiтогормональний баланс рослини. Не застосовувати з препаратами що мають сильнолужну реакцiю (pH > 8).

Де придбати?

19 ms. PHP memory: 2097152 (599672)