Ремікс 732, РК

Характеристики препарату
Група ЗЗР
Ад’юванти
ПАР
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Парафінова мінеральна олива: 732 г/л
Препаративна форма
Рідкий концентрат (РК)
Упаковка3
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Ремікс 732, РК - Iнновацiйний aд’ювaнт для заcтocyвaння з гepбiцидaми ґpyнтoвoї дiї. Зaбeзпeчyє зменшення знесення робочого розчину та рiвномiрнiсть покриття оброблюваної поверхнi; збiльшує адсорбцiю i зaкpiплeння гербiцидiв у верхнiх шарах ґрунту, що пiдсилює i пoдoвжyє кoнтpoль бyp’янiв та знaчнo зменшує фiтотоксичнiсть на рослини культури.

Механізм дії

Ремiкс® дiє трьома шляхами:

  1. Зменшує кiлькiсть краплин, менших нiж 100 мiкрон i схильних до знесення, та забезпечує формування якiсного покриття ґрунтової поверхнi робочим розчином;
  2. Зменшує турбулентнiсть краплин та пiдтримує необхiдний кут факелу (наприклад 110°) в широкому дiапазонi робочого тиску, забезпечуючи рiвномiрне покриття поверхнi ґрунту гербiцидом;
  3. Вкриває активнi iнгредiєнти гербiциду зв’язуючою плiвкою, що збiльшує адсорбцiю гербiциду часточками ґрунту (ґрунтовими колоїдами, органiкою). Ця пiдвищена здатнiсть до зв’язування за допомогою Ремiкс® забезпечує утримання гербiциду в верхньому шарi ґрунту (5 см), де проростає бiльшiсть бур’янiв, пролонгує дiю гербiциду та пiдвищує якiсть контролю бур’янiв. Крiм того, суттєво зменшується ризик промивання гербiциду у нижнi шари ґрунту (пiсля сильних опадiв) та подальшого фiтотоксичного впливу на культуру.

Норма витрати

Тип пестициду й агрохiмiкату Рекомендована норма витрати ад’юванту Ремiкс, л/га Спосiб, час обробок, обмеження
Ґрунтовi гербiциди (Пропонiт, Пропонiт Дуо, Стрiм, Апстейдж, Пропоніт Т, Віжн Про та iншi гербiциди) 0,2-0,4* Згiдно з рекомендацiями щодо застосування ґрунтового гербiциду, з яким застосовується ад’ювант

*– препарат Ремiкс® можна застосовувати на всiх типах ґрунтiв, окрiм пiщаних (пiски та супiски)

Головні переваги

  • забезпечує якiсне покриття та розподiлення робочого розчину гербiциду
  • запобiгає знесенню робочого розчину
  • утримує гербiцид у верхнiх шарах ґрунту
  • посилює контроль бур’янiв
  • висока ефективнiсть за меншої норми витрати робочого розчину

Особливості застосування

Робочий розчин з додаванням препарату Ремiкс® готують безпосередньо перед застосуванням. Для цього необхiдно заповнити бак наполовину чистою водою, додати рекомендовану кiлькiсть гербiциду, добре помiшати та пiсля повного розчинення додати необхiдну кiлькiсть препарату.

Ефективність

Ремiкс® знижує знесення робочого розчину, стабiлiзує кут факела, що в свою чергу забезпечує рiвномiрне та точне обприскування.

Ремiкс® пiдвищує ефективнiсть, забезпечуючи рiвномiрне розподiлення та утримання гербiциду в активнiй зонi у верхньому шарi ґрунту, де проростають бур’яни. Збiльшена адсорбцiя ґрунту знижує промивання гербiциду в насiннєву зону, покращуючи захищенiсть та умови розвитку культури.

Ремiкс® забезпечує високу ефективнiсть ґрунтових гербiцидiв навiть за зменшеної норми витрати робочого розчину (до 150 л/га). Пiдтверджено численними дослiдами у Європi, що при застосуваннi норми витрати робочого розчину (гербiцид + Ремiкс®) 150 л/га спостерiгається iдеальне покриття гербiцидом поверхнi ґрунту та формування захисного екрану.

Де придбати?

22 ms. PHP memory: 2097152 (569080)