Аміго Стар, КЕ

Характеристики препарату
Група ЗЗР
Ад’юванти
ПАР
Виробник
UPL UPL
Діюча речовина
Сумiш метилових ефiрiв жирних кислот: 94%
Препаративна форма
Концентрат емульсії (к.е.)
Упаковка5
Упаковка: одиниця виміру
л

Опис продукту

Аміго Стар - Неiонний ад’ювант (ПАР) на основi рослинної олiї. Покращує розтiкання та проникнення робочого розчину в рослину, а також сповiльнює його висихання на листковiй поверхнi.

Норми витрати

Культура Коментар Норма витрати, л/га Регламенти застосування
Буряки, соняшник, соя, горох, рiпак, цибуля, льон-довгунець У баковiй сумiшi з грамiнiцидом Центурiон 0,4-0,8/0,8-1,6 Проти однорiчних злакових бур’янiв / Проти багаторiчних злакових бур’янiв
Соняшник, соя, рiпак Фунгiциди, iнсектициди, добрива та бiостимулянти на основi сухих препаративних форм i на культурах з восковим нальотом
(з преп. формами ВГ, ЗП, КС)
0,4-0,6 Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,2% при нормi витрати робочого розчину 200-300 л/га. У разi  збiльшення норми витрати робочого розчину, пропорцiйно збiльшується норма витрати препарату
Кукурудза У баковiй сумiшi з гербiцидом Десперадо та iншими гербiцидами 1-1,5 Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,5% за норми витрати робочого розчину 200-300 л/га
Виноград Фунгiциди та iнсектициди 0,6-0,8 У ВВСН 10-60, не застосовувати за середньодоб. темп. >+ 25°C
Овочi, ягiднi Усi препарати на основi сухих препаративних форм i на культурах з восковим нальотом
(з преп. формами ВГ, ЗП, КС)
0,4-0,6 Рекомендована концентрацiя Амiго® Стар — 0,2% при нормi витрати робочого розчину 200-300 л/га

 

Механізм дії

Поверхнево-активна речовина Амiго® Стар покращує розтiкання й утримання гербiцидiв, iнсектицидiв i фунгiцидiв, а також сповiльнює їх висихання на листковiй поверхнi. Забезпечує швидке проникнення дiючих речовин пестицидiв через кутикулу листка.

Головні переваги

  • полiпшує розтiкання крапель робочого розчину;
  • забезпечує швидке проникнення та пролонговану дiю добрив та бiостимулянтiв;
  • спричиняє дiю на шкiдники фiзико-хiмiчним способом;
  • збiльшує стiйкiсть до змивання дощем контактних пестицидiв та бiопрепаратiв;
  • забезпечує максимальну дiю пестицидiв;
  • краще проникнення препаратiв.

Особливості застосування

Амiго® Стар застосовується в усiх випадках, коли згiдно з етикеткою хiмiчних препаратiв рекомендуються ад’юванти на основi рослинних олiй, навiть якщо Амiго® Стар або ПАР на основi сумiшi метилових ефiрiв жирних кислот спецiально доданi до складу препарату.

Перед застосуванням слiд уважно прочитати iнструкцiї щодо застосування препаратiв. Перед першим застосуванням слiд обов’язково здiйснити тест на сумiснiсть компонентiв бакової сумiшi та на прояв фiтотоксичностi у с.-г. культур.

  • Застосування з гербіцидами

Амiго® Стар може застосовуватись з широким спектром гербiцидiв для покриття робочим розчином бур’янiв, а також для збiльшення поглинання активних складових гербiциду. Амiго® Стар забезпечує кращий результат порiвняно з препаратами на основi мiнеральних олив. За прохолодних умов (<10°С) слiд надавати перевагу саме Амiго® Стар з-помiж iнших ад’ювантiв, якi згiдно з етикеткою рекомендують застосовувати з ад’ювантом.

  • Застосування з інсектицидами

Амiго® Стар можна застосовувати з бiльшiстю iнсектицидiв. Ефiрна олiя, що входить до складу ад’юванту, має фiзико-хiмiчну дiю на шкiдники та пiдсилює роботу iнсектицидiв. Додатково забезпечує ретардантний вплив на кристалiзацiю iнсектицидiв, оскiльки зменшується випаровування iз крапель робочого розчину.

Крiм того, Амiго® Стар застосовується в якостi еко-iнсектицида: завдяки вiдмiннiй покривнiй здатностi Амiго® Стар робить не можливим вiдродження яєць шкiдникiв, адже тонка плiвка при попаданнi в органи дихання блокує надходження повiтря та викликає їх загибель.

  • Застосування з фунгіцидами

Застосовуйте Амiго® Стар для полiпшення покриття захисних компонентiв i збiльшення поглинання системних дiючих речовин. Прилипач забезпечує збiльшення проникнення системних фунгiцидiв через епiкутикулярний шар листка, а отже полiпшує контроль хвороб. 

Приготування робочого розчину

Заповнити бак водою на 1/3 об’єму i при постiйному перемiшуваннi додати спочатку вiдповiдну кiлькiсть пестициду, а потiм Амiго® Стар та воду до повного об’єму.

 

Де придбати?

8 ms. PHP memory: 2097152 (573328)